01 април 2017

Антиосманска съпротива (XV – XVII век)

1. Мирна съпротива
А) Колективни прошения и оплаквания
Б) Данъчно неподчинение

2. Хайдутство
А) Зараждане и особености на хайдутството
Б) Еволюция и организация на хайдутското движение

3. Участие на българите в чужди походи против османците

4. Въстание на Константин и Фружин

5. Първо Търновско въстание (1598г.)

6. Второ Търновско въстание (1686г.)

7. Чипровско въстание (1688г.)

8. Карпошово въстание (1689г.)

Домашна работа: Издирете легенда за някой български хайдутин от периода XV – XVII век!

Налагане на османския политически, религиозен, икономически и културен модел в българските земи (XV – XVIIв.)

1. Османската държава
А) Организация и управление
Б) Организация на армията и провинциално управление

2. Данъчна система
А) Видове поземлена собственост
Б) Видове данъци

3. Българското население
А) Категории население
Б) Българското село
В) Българският град

4. Колонизация и асимилация
А) Колонизация на мюсюлмани в българските земи
Б) Ислямизация

Домашна работа: Открийте извор за насилствената ислямизация в българските земи в периода XV – XVII век!

31 март 2017

Егейските цивилизации и раждането на Елада

1. Цивилизацията на о-в Тера (Санторини) – XVIII – XVII век пр. Хр.

2. Критската цивилизация
А) Царят и неговият дворец
Б) Общество и култура на о-в Крит

3. Ахейската цивилизация
А) Заселване и първи градове – циклопски градежи
Б) Ахейска хегемония

4. Древна Троя (Илион)

5. Ранната тракийска цивилизация
А) Структура на обществото
Б) Мощта на траките

Домашна работа: Какви са основните разлики между минойската и ахейската цивилизации? Аргументирайте се.

История и религия на древните юдеи

1. Началото на еврейската история
А) Авраам и създаването на юдаизма
Б) Заселване на Ханаан
В) Египетският плен

2. Обетованата земя
А) Управление на съдиите – царе
Б) Саул, Давид и Соломон
В) Разделяне на евреите и създаване на царствата Израил и Юдея

3. Юдаизмът

4. Библията – свещена книга на евреите

Домашна работа: Какво е значението на десетте Божи заповеди за съвременния човек?

Образованието в Египет и Месопотамия

1. Писменост и литература
А) Развитие на писмените системи
 • Пиктограми
 • Клинопис
 • Йероглифи
Б) Литература

2. Училището

3. Научни знания и постижения

Домашна работа: Потърсете и запишете в тетрадките си поне три изобретения или открития на древните египтяни и месопотамци

Империите на Древния Изток

1. Хетската империя
 • Старохетско царство (XVIII – XV в. пр. Хр.)
 • Новохетско царство (XIV – XIII в. пр. Хр.)
2. Новоасирийската империя
А) Създаване на асирийското царство (XXI в. пр. Хр. – XIV в. пр. Хр.)
 • Град Ашур – основен център на царството
Б) Средноасирийско царство (XIV в. пр. Хр. – Х в. пр. Хр.)
 • 1235 г. пр. Хр. асирийците превземат Вавилон и го разграбват
В) Новоасирийското царство (Х – VII в. пр. Хр.)
 • Административни реформи
 • При цар Ашурбанипал (668 – 627г. пр. Хр.) Новоасирийското царство завладява Египет и Вавилон. Възход на Ниневия, като основен център на империята.
3. Нововавилонска империя
 • Най-прочутият владетел на Нововавилонското царство бил Навуходоносор II (605 – 562г. пр. Хр.)
4. Персийската империя
 • Династията на Ахеменидите
 • Реформите на цар Дарий I (521 – 486г. пр. Хр.)

Домашна работа: Посочете поне три примера за културно наследство от империите на Древния Изток, което е оцеляло до днес и може да бъде видяно.

Религиозни култове в Древна Месопотамия

1. Триада на Великите богове
А) Ану (Aн)
Б) Енлил (Еллил)
В) Енки (Еа)

2. Триада на Планетарните богове
А) Син
Б) Шамаш
В) Ищар

3. Мардук

4. Култови практики
А) Магията
Б) Храмовият живот

Домашна работа: Намерете имената на поне три месопотамски божества, които не са споменати в учебника и запишете за какво отговарят