03 декември 2017

Владетел и държава. Първите империи

1. Ролята на владетеля в Древен Египет и Месопотамия
 • Какви са основните функции на владетеля в Египет и съответно в Месопотамия?
 • Египетските фараони имали неограничена власт, поради схващането, че властта им произтича от боговете и че самите те са богове.
 • Владетелите на градовете-държави в Месопотамия имали ограничена власт, но постепенно с формирането на големите централизирани държави и там владетелите се обявили за близки до боговете или дори за богове и събрали цялата власт в ръцете си.
2. Поява на първите империи
А) Египетското Ново царство (1550 – 1069 г. пр. Хр.)
 • Териториално разширение при Тутмос III и Рамзес II
Б) Новоасирийската империя (911 – 609 г. пр. Хр.)
 • Административни реформи
 • При цар Ашурбанипал (668 – 627г. пр. Хр.) Новоасирийското царство завладява Египет и Вавилон. Възход на Ниневия, като основен център на империята.
В) Нововавилонската империя (626 – 539г. пр. Хр.)
 • Най-прочутият владетел на Нововавилонското царство бил Навуходоносор II (605 – 562г. пр. Хр.)
3. Персийската империя (550 – 330г. пр. Хр.)
 • При династията на Ахеменидите започва възходът на Персия като империя
 • Реформите на цар Дарий I (521 – 486г. пр. Хр.) – превръщането на Персия в огромна империя и разделянето на сатрапии (области)

Домашна работа: Посочете поне три примера за културно наследство от империите на Древния Изток, което е оцеляло до днес и може да бъде видяно. Кое от избраните харесвате най-много? Защо?

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

Държавите в Месопотамия

1. Ранна история на Месопотамия
 • Ранната история на Месопотамия е свързана с появата на множество градове – държави
А) Ериду
 • Защо в Месопотамия се заражда градът-държава като форма на обединение?
Б) Раннодинастичен период
 • Възход на градовете Ур, Урук, Лагаш, Киш, Мари и т.н.
2. Акадско царство
 • Около 2250 г. пр. Хр. цар Саргон пръв успява да обедини месопотамските градове в една държава
3. Старовавилонско царство
 • Цар Хамурапи създава едни от най-ранните писани закони в света
 • Тук изображение №2 на с. 34
4. Староасирийско царство (2025 – 1378 г. пр. Хр.)
 • Първоначално център на Асирия е град Ашур. Асирия била могъща военна сила и за кратко успяла да обедини под властта си огромни територии.

Домашна работа: Прочетете законите на цар Хамурапи (текст №5 на с. 35) и отговорете на следните въпроси: 1. Какви са наказанията за кражба в древен Вавилон? 2. Защо има различни обезщетения в зависимост от жертвата на кражбата? 3. Какви са наказанията за причинители на телесни повреди? 4. Приличат ли законите на Хамурапи на днешното законодателство? 5. На кои закони Ви приличат тези на вавилонския цар Хамурапи?

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

26 ноември 2017

Древен Египет

1. Живот в ритъма на Нил
 • Ритъмът на живот на древните египтяни до голяма степен се определя от природните условия и най-вече от река Нил
2. Възникване на държавата
 • Държавата възниква във връзка с необходимостта от създаване и поддържане на сложна напоителна система
 • Около 3200 г. пр. Хр. фараонът Менес обединява Горен и Долен Египет и създава столицата Мемфис
3. История на Египетското царство
 • Историята на Египетското царство преминава през няколко големи периода: Раннодинастичен период (3100 – 2686 г. пр. Хр.); Старо царство (2686 – 2181 г. пр. Хр.); Първи преходен период (2181 – 2055 г. пр. Хр.); Средно царство (2055 – 1650 г. пр. Хр.); Втори преходен период (1650 – 1550 г. пр. Хр.); Ново царство (1550 – 1069 г. пр. Хр.); Трети преходен период (1069 – 664 г. пр. Хр.); Късен Египет (664 – 332 г. пр. Хр.)

Домашна работа: Изберете една от египетските династии (общо 30 на брой) и запишете кои са най-значимите ѝ представители. Защо избрахте именно тази династия?

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

11 ноември 2017

Изкуство и вярвания на праисторическите хора

1. Художествени паметници от Старокаменната епоха
А) Пещерни рисунки
 • Те разкриват богатия духовен свят на хората от Старокаменната епоха
Б) Скулптура
 • Фигурките от тази епоха най-често символизират плодородието и почитат женското начало
2. Вярвания на човека от Старокаменната епоха
 • Поява на първите човешки погребения и на вярата в живота след смъртта
3. Вярвания на ранните земеделци
 • Защо се откриват толкова много изображения на бикове и богинята майка?
 • Почитат се плодородието и женското начало, мъжкото начало, олицетворявано от бика и/или слънцето.

Домашна работа: Представете си, че сте праисторически човек. Нарисувайте сцената, която най-силно се е отпечатала във Вашето съзнание.

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

Днешните български земи през праисторическата епоха

1. Следите от Старокаменната епоха
 • Хора са живели по нашите земи от над 1 500 000 години
 • Следи от живота на праисторическите хора могат да се видят в пещерите Козарника край Видин и Бачо Киро край Дряново
2. Земеделските общности през Новокаменната епоха
 • В българските земи земеделието и животновъдството се появяват около 6000 г. пр. Хр.
 • Започват да се появяват множество постоянни селища и много повече керамични съдове
3. Човекът през епохата на медта и бронза
А) Обработката на мед и на други метали
 • Какво е значението на появата на металите и металообработването в българските земи?
 • Защо медта и златото са най-рано обработваните метали?
Б) Варненският халколитен некропол
 • Във варненския некропол е открито най-старото обработено злато в света. Находките свидетелстват за появата на бедни и богати прослойки в обществото.
В) Бронзовата епоха в българските земи (3000 г. пр. Хр. – 1100 г. пр. Хр.)

Домашна работа: Потърсете информация за неолитно селище в българските земи. Какви археологически находки са открити при неговото проучване? Какво ни разкриват те за живота на човека през новокаменната епоха?

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

Поява на земеделието и животновъдството. Откриването на металите

1. Първите земеделци и животновъдиА) Поява на земеделието
Б) Поява на животновъдството
 • След преминаването на човека към земеделие и животновъдство започват да се появяват постоянни селища, увеличава се числеността на населението и животът става по-сигурен.
 • Тази голяма трансформация се случва през Новокаменната епоха (ок. 9000 – ок. 5000 г. пр. Хр.)

2. Поява на занаятите и търговията
 • С натрупването и консервирането на материални блага започва процес на размяна на излишните стоки, известен като търговия.
 • Появата на големи постоянни селища и на групи от богати и бедни хора води до зараждането на по-големи от рода общности, които наричаме племена
 • Защо се появява нуждата от специфичен слой население, които да не се занимава със скотовъдство и земеделие, а с производство на предмети за бита?

3. От камъка до метала
А) Каменно-медна епоха (V – IV хилядолетие преди Христа)
Б) Бронзова епоха (III – II хилядолетие пр. Хр.)
 • Защо металните сечива били предпочитани пред каменните?

Домашна работа: Представете си, че живеете през III хилядолетие преди Христа и отговорете на следните въпроси:
1.    Къде живеете?
2.    От какви хора сте заобиколени?
3.    Каква е Вашата професия?
4.    Какви са основните Ви страхове и надежди?

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

14 октомври 2017

Началото на човешката история

1. Човек и природна среда
 • До каква степен природната среда оказва влияние върху развитието на човека?
2. Най-ранните човешки общности
А) Родът като обществена структура
Б) Ролята на индивида в обществото
 • Защо жената била силно почитана в тази епоха?
3. Животът на човека през Старокаменната епоха
А) Оръдия на труда
 • Какво е значението на употреба на оръдия на труда от човека?
Б) Прехрана
 • Защо много от хората в Старокаменната епоха често се местят, т.е. живеят като номади?
В) Духовен живот
 • Поява на изкуството
 • Вяра в живота след смъртта

Домашна работа: Писмено отговорете на въпросите в рубриката „Машина на времето“ на с. 19

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук