14 октомври 2017

Началото на човешката история

1. Човек и природна среда
 • До каква степен природната среда оказва влияние върху развитието на човека?
2. Най-ранните човешки общности
А) Родът като обществена структура
Б) Ролята на индивида в обществото
 • Защо жената била силно почитана в тази епоха?
3. Животът на човека през Старокаменната епоха
А) Оръдия на труда
 • Какво е значението на употреба на оръдия на труда от човека?
Б) Прехрана
 • Защо много от хората в Старокаменната епоха често се местят, т.е. живеят като номади?
В) Духовен живот
 • Поява на изкуството
 • Вяра в живота след смъртта

Домашна работа: Писмено отговорете на въпросите в рубриката „Машина на времето“ на с. 19

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

Стъпка по стъпка: Как да четем изображения и линия на времето?

1. Работа с материални извори
 • Какво е значението на тези извори за най-древната история?
 • Материалните извори подлежат на анализ и винаги към тях трябва да се подхожда критично и внимателно
 • Материалните извори могат да ни дадат безценна информация за духовния свят на хората, живели преди векове и хилядолетия
 • Задача за упражнение в учебника – с. 14 – 15
2. Линия на времето
 • Линията на времето е важна за нас, понеже ни помага по-лесно да се ориентираме в последователността на събитията в миналото и можем да я използваме, за да пресметнем колко време е минало от дадено събитие
 • Задачи за упражнение в учебника – с. 16

Домашна работа: Анализирайте изображенията на един римски град в българските земи, които откриете в интернет.

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

Времето в историята

1. Време и календар
 • Защо хората от най-ранна древност се опитват да обозначат последователността на събитията?
 • Кои календари познавате?
2. Периодите в историята
А) Праистория (5 млн. години до 3500 г. пр. Хр.)
Б) Древна история (3500 – VIII в. пр. Хр.)
В) Античност (VIII в. пр. Хр. – V/VI век)
Г) Средновековие (V/VI – XIV/XV век)
Д) Ново време (XIV/XV – 1945 година)
Е) Съвремие (1945 година – до днес)
 • Кои са най-продължителните периоди в човешката история? Защо?
3. Измерване на историческото време
А) Дата
 • Какво означава понятието „дата“? Винаги ли можем да открием датата на едно или друго историческо събитие?
Б) Година
 • Годините задължително се изписват с арабски цифри.
В) Век
 • Вековете задължително се изписват с римски цифри.
Г) Хилядолетие

Домашна работа: Потърсете в интернет информацията за календар, различен от християнския, и го опишете накратко.

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

Историята и нейните източници

1. Историята – наука за миналото
 • Защо хората се интересуват от миналото?
2. Исторически извори
А) Материални извори
 • Археологически находки
 • Какво е значението на материалните извори за проучването на историята?
Б) Писмени извори
 • Има различни по жанр и вид извори. Някои са много по-достоверни от други и по тази причина трябва внимателно да се работи с писмените извори.
3. Историята – необходима и в съвременния свят
 • Защо някои общества често се обръщат към историята си, а други я игнорират?

Домашна работа: Напишете кратък текст на тема „Какви са ползите от историята?“

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

01 април 2017

Антиосманска съпротива (XV – XVII век)

1. Мирна съпротива
А) Колективни прошения и оплаквания
Б) Данъчно неподчинение

2. Хайдутство
А) Зараждане и особености на хайдутството
Б) Еволюция и организация на хайдутското движение

3. Участие на българите в чужди походи против османците

4. Въстание на Константин и Фружин

5. Първо Търновско въстание (1598г.)

6. Второ Търновско въстание (1686г.)

7. Чипровско въстание (1688г.)

8. Карпошово въстание (1689г.)

Домашна работа: Издирете легенда за някой български хайдутин от периода XV – XVII век!

Налагане на османския политически, религиозен, икономически и културен модел в българските земи (XV – XVIIв.)

1. Османската държава
А) Организация и управление
Б) Организация на армията и провинциално управление

2. Данъчна система
А) Видове поземлена собственост
Б) Видове данъци

3. Българското население
А) Категории население
Б) Българското село
В) Българският град

4. Колонизация и асимилация
А) Колонизация на мюсюлмани в българските земи
Б) Ислямизация

Домашна работа: Открийте извор за насилствената ислямизация в българските земи в периода XV – XVII век!

31 март 2017

Егейските цивилизации и раждането на Елада

1. Цивилизацията на о-в Тера (Санторини) – XVIII – XVII век пр. Хр.

2. Критската цивилизация
А) Царят и неговият дворец
Б) Общество и култура на о-в Крит

3. Ахейската цивилизация
А) Заселване и първи градове – циклопски градежи
Б) Ахейска хегемония

4. Древна Троя (Илион)

5. Ранната тракийска цивилизация
А) Структура на обществото
Б) Мощта на траките

Домашна работа: Какви са основните разлики между минойската и ахейската цивилизации? Аргументирайте се.