10 февруари 2018

Древна Елада

1. Географски условия
 • Морето е в основата на елинската цивилизация. Елините са отлични моряци, търговци, изследователи и колонизатори.
 • Обработваемата земя в Елада е много малко и това води до засилената елинска колонизация в цялото Средиземноморие.
2. Ахейците – най-ранното гръцко население
 • Предполага се, че ахейците са първите, които говорят на елински език. Те се занимават предимно с война и слагат край на миролюбивата минойска цивилизация на о-в Крит.
А) Укрепените градове на ахейците
 • Сред най-известните градове, построени по способа „циклопски градеж“ били Микена, Пилос и Тиринт.
Б) Извори за ахейците
 • Най-известният извор за историята на ахейците са поемите на Омир „Илиада“ и „Одисея“
3. Троянската война (XIII в. пр. Хр.)
 • След победата си над Троя ахейците се радват на кратковременна хегемония в района на Източното Средиземноморие.
Домашна работа: Представете си, че сте владетел на Микена през XIII век преди Христа. Напишете съвети към сина си, който ще Ви наследи на престола.


За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

История и религия на древните евреи

1. Към „Обетованата земя“
А) Авраам и създаването на юдаизма
 • Според Библията Авраам сключва завет с бог Яхве и богът му обещава Ханаан
Б) Заселване на Ханаан
 • Около 1900 г. пр. Хр. евреите се заселват в Ханаан (днешната област Палестина)
В) Египетският плен
 • Мойсей извежда евреите от египетския плен около 1250 г. пр. Хр.
2. Израилското царство
А) Управление на съдиите – царе
Б) Саул, Давид и Соломон
 • Управлението на тримата царе се смята за златен век в историята на евреите
В) Израил и Юдея
 • След разделянето си на две части еврейските царства често са завладявани от други държави
3. Значение на юдаизма – религията на евреите
 • Евреите са първият народ, който почитал един-единствен бог.
 • Библията повлияла за оформянето на други монотеистични религии и най-вече на християнството.
Домашна работа: Какво е значението на десетте Божи заповеди за древните евреи? А за днешните хора?

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

Културата на Древен Египет и Месопотамия

1. Архитектура и градоустройство
 • Основните образци на архитектурата от онази епоха се намират в градовете и са създадени със средства на централните власти
 • Тук изображения №№ 2, 3, 4 и 5 на с. 52-53. Какви видове сгради биват създавани в Египет и в Месопотамия? Защо?
2. Изобразително изкуство и приложни занаяти
 • И днес можем да видим много от произведенията на изобразителното изкуство и занаятите от Древен Египет и Месопотамия. Запазените културни образци са в съкровищницата на човешкото културно наследство.
3. Научни постижения и открития
А) Развитие на науките
 • Развиват се математиката, астрономията и медицината
Б) Открития и изобретения
 • Древните шумери изобретяват колелото, колесницата и плуга

Домашна работа: Потърсете в интернет още поне три изобретения на древните египтяни и/или древните месопотамци, които използваме и до днес.

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

Писменост и образование на първите цивилизации

1. Писменост
 • В процеса на развитие на писмеността се появяват следните писмени системи: Пиктограми (Йероглифи); Клинопис и Азбука (буквена писмена система)
2. Образование и училища
 • Кои са двете социални групи, които трябва да минат най-напред през училището, за да могат да изпълняват задълженията си?
 • Тук извор №7 на с. 51. Кои са плюсовете на образованието и длъжността „писар”?
3. Литература и библиотеки
А) Поява на литературата
 • Основно разкази за богове, царе и герои. В Месопотамия се появява първият епос – Епосът за Гилгамеш
Б) Библиотеки
 • Най-често се създават към двореца или към храмовете. Най-голямата древна библиотека е на асирийския цар Ашурбанипал и се намирала в Ниневия.

Домашна работа: Потърсете и запишете в тетрадките си поне три литературни произведения на древните египтяни и месопотамци. Кое произведение Ви се струва най-интересно? Защо?

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

08 януари 2018

Религиозни вярвания в Древен Египет и Месопотамия

1. Богове и вярвания в Древен Египет
А) Египетският пантеон
 • Египетският пантеон е постоянно в процес на обновление, промяна и преосмисляне.
 • Сред най-важните египетски богове са: триадата Озирис – Хор – Изида; Амон-Ра; Анубис, Тот и Сет
Б) Представата на египтяните за безсмъртието
 • Според древните египтяни всеки човек има душа, наричана „ка“, като тя е безсмъртна и ако тялото е запазено дори има възможност да се завръща в него.
2. Богове и вярвания в Месопотамия
А) Месопотамския пантеон
 • В Месопотамския пантеон има две важни триади – на великите богове (Ану (Aн); Енлил (Еллил) и Енки (Еа) и триада на планетарните богове (Син, Шамаш и Ищар). Освен тях значимо божество е и Мардук (от Вавилон).
Б) Съдба и живот след смъртта
 • Месопотамците силно вярват в съдбата и обясняват чрез нея всичко, което се случва с отделния индивид
 • Вярват, че има живот след смъртта. Починалите отиват в „Страната от която няма връщане“, където човек се превръща в дух.   
3. Храмове и жреци
А) Храмове и храмов живот
 • Каква е разликата между храмовете в Древен Египет и онези в Месопотамия? Тук сравнете изображението на с. 45 с изображенията на зикурати, които сме разглеждали.
Б) Жреци
 • Жреците тълкуват волята на боговете и при нужда осъществяват връзка между света на хората и света на боговете

Домашна работа: Намерете имената на поне три месопотамски или египетски божества, които не са споменати в учебника и запишете за какво отговарят. Разкажете малко повече за това божество от тези трите, което най-силно Ви е впечатлило.

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

Всекидневният живот в Древен Египет и Месопотамия

1. Животът край благодатния Нил
А) Прехрана
 • Основният източник на храна е земеделието. Отглеждат се зърнени и бобови култури.
Б) Всекидневен живот
 • Погледнете изображение №6 на с. 43. Какви са особеностите на египетския дом?
 • Има големи разлики в начина на живот на бедни и богати. Първите живеят предимно в села, а вторите – в градовете или в големи имения покрай реката.
В) Празници
 • В Древен Египет има религиозни празници, в които участва цялото население и пищни светски приеми, организирани само за елита
2. Животът на хората в Месопотамия
А) Прехрана
 • Основният източник на храна и тук е поливното земеделие. Отглеждат се предимно зърнени култури.
Б) Всекидневният живот
 • Голяма част от хората в Месопотамия живее в градовете.

Домашна работа: Потърсете в интернет информация за празниците, които отбелязват хората в Древен Египет или Месопотамия. Опишете един от тези празници по Ваш избор.

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук

Обществата на Древен Египет и Месопотамия

1. Обществената структура в Древен Египет
 • Погледнете изображение №4 на с. 41. Колко прослойки има в египетското общество? Кои са най-привилегировани? А кои са най-малко привилегировани?
 • Прочетете извор №3 на с. 41. Какви са основните задължения на владетеля според тези напътствия?
2. Обществената структура в древна Месопотамия
 • Голяма част от населението на градовете-държави в Месопотамия се състои от лично свободни хора, които се занимават със земеделие, търговия или занаяти. Защо?
 • Прочетете извор №6 на с. 41 и отговорете на въпроса „Има ли робство в Старовавилонското царство и поддържа ли се то от държавата?“

Домашна работа: Напишете писмо до владетеля. Можете сами да изберете темата, до кой владетел да го адресирате (фараона или някой владетел в Месопотамия), както и от чие име го изпращате (жрец, военен командир, областен управител, писар или обикновен човек)

За pdf вариант на урока с включени изображения кликнете тук