18 януари 2017

Политическо могъщество на България при цар Симеон

1. Начало на управлението на Симеон
А) Управлението на Владимир – Расате и свалянето му от престола
Б) Преславският събор (893г.) и възшествието на Симеон на престола
 • Изборът на Симеон за български владетел
 • Столицата се премества от Плиска в Преслав
 • Българският език става официален в църквата и държавата

2. Външнополитически успехи на Симеон в периода 894 – 904 година
А) Първата война с Византия (894 – 896)
Б) Превземането на Солун от арабите и българските действия през 904 година

3. Външнополитическа активност на цар Симеон в периода 913 – 927 година
А) Войната от 913г. и коронацията на Симеон
 • През 913 година Симеон получава царска титла. Без значение дали това е вярно или не от византийска гледна точка, то българският монарх използва последователно титлата "цар" от 913 година насетне.
Б) Битката при р. Ахелой и българската хегемония на Балканите (20 август 917г.)
 • След тази битка България се превръща в основна политическа и военна сила на Балканите и в европейския Югоизток като цяло.
В) Унищожаването на Сърбия (924г.)
Г) Бляновете за превземането на Константинопол
Д) Преговори с Папството

4. „Златният век” на българската култура
А) Духовна култура
 • Произведенията на преславската и охридската книжовни школи.
 • Разцвет на старобългарската литература, която е християнска по характер и българска по език. 
 • Участието на самия цар Симеон в книжовната дейност и приноса му за развитието на духовната култура.
Б) Материална култура
 • Огромни постижения в сферата на светската и църковната архитектура. Изгражда се новата българска столица Преслав, както и много черкви и манастири из българските земи.
 • Разцвет на старобългарското изкуство
 • Преславската рисувана керамика

Домашна работа: Издирете поне петима автори от „Златния век” и напишете имената на техните произведения!

17 януари 2017

Създаване и разпространение на славянската писменост

1. Живот и дейност на Св. Св. Кирил и Методий
А) Теории за етническия им произход и ранни години
Б) Съставянето на азбуката (855г.)
В) Мисиите

2. Дейност на Кирило – Методиевите ученици в България
А) Причини за появата им в България
Б) Дейност на Св. Климент Охридски
В) Дейност на Св. Наум
Г) Резултати от налагането на славянската азбука в България

Домашна работа: Издирете кои произведения се приписват на Кирило – Методиевите ученици в България!

България при княз Борис I. Покръстването на българите

1. Първите години от управлението на кан Борис (852 – 889)
А) Външнополитическата активност на кана
 • Опити за съюзи с Великоморавия, а после и с Немското кралство
Б) Войната с Византия от 863 година
 • Формален повод за приемане на християнството
2. Приемането на християнството
А) Актът на покръстването
 • Най-вероятно кан/княз Борис I е покръстен лично през 864 година, но има възможност това да се е случило и през 866 година (има и други мнения по въпроса, но това са двете основни тези)
Б) Причини за приемането на християнството
 • Необходимостта от обща монотеистична религия, която да укрепи властта на българския монарх и да сплоти всичките му поданици
 • Необходимостта от преодоляване на международните трудности пред България, която се оказва заобиколена от почти всички страни от силни християнски държави 
 • Желанието на владетеля да ускори процесите на формиране на общо българско самосъзнание у всичките му поданици и да изгради нова християнска по форма, но българска по характер култура
3. Дипломатическата игра на българите
А) България се обръща към Римската църква
 • Особено интересни са отговорите на папа Николай I по допитванията на българите
Б) България отново в лоното на православието
 • Решенията на Цариградския събор
В) Борбата за автокефална българска църква

Домашна работа: Открийте текста на поне един отговор на папа Николай I по допитванията на българите и го анализирайте.

Териториално разширение и укрепване на България от началото до средата на IX век

1. Управление на кан Крум (803 – 814)
А) Възшествие на престола и вътрешна политика
Б) Първите военни успехи на кан Крум
В) Битката при Върбишкия проход (811г.) и издигането на България като първостепенна сила в европейския Югоизток
Г) Бляновете за превземането на Цариград

2. Управление на кан Омуртаг (814 – 831)
А) Тридесетгодишният мир с Византия
Б) Конфликти с Франкската империя и хазарите
В) Централизация на българската държава
 • Създаването на комитатната система
 • "Хранените хора" на кана 
 • Администрация на "славянските" територии

3. Управление на кан Маламир (831 – 836)
 • Успехи на кан Маламир в борбата с Византия

4. Управление на кан Пресиян (836 – 852)
А) Българската експанзия на югозапад
Б) Успехи на кан Пресиян в борбата с Византия

Домашна работа: Издирете и запишете съдържанието на поне 3 надписа от времето на кановете Крум, Омуртаг, Маламир и Пресиян!

Кризата от VIII век и началото на стабилизацията

1. Мирът с Византия и последните владетели от рода Дуло

2. Кризата в България
А) Вътрешнополитическа нестабилност
Б) Опитът на Константин V Копроним да унищожи България

3. Стабилизацията на България
А) Управлението на кан Телериг (768 – 777)
Б) Управление на кан Кардам (777 – 803)

Домашна работа: Потърсете информация за походите на Константин V Копроним срещу България. Колко похода организира византийския власилевс? Кой поход Ви прави най-силно впечатление. Опишете го.

12 ноември 2016

Създаване и укрепване на Дунавска България

1. Войната между Византия и България от 679 – 680 година
А) Причини за засилването на българския натиск по Дунавския лимес
Б) Битката при Онгъла (680г.)

2. Устройство и характер на Дунавска България
А) Характерът на държавата
Б) Устройство на Дунавска България

3. Управление на кан Аспарух (679 – 700/1)

4. Управление на кан Тервел (700/1 – 718/21)
А) Външнополитическа активност
Б) Битката при Анхиало (708г.) и последиците от нея
В) Войната с арабите

Домашна работа: Издирете съкровището, което се свързва с кан Аспарух, и опишете какво представлява!

Славяни и българи до 681 година

1. Ранна история на славяните
А) Теории за произхода и прародината
Б) Славянското общество

2. Славянската колонизация на Балканите
А) Нападения над Балканските провинции на Византия
Б) Масова славянска колонизация на Балканите
В) Последици

Домашна работа: Издирете сведения за славянските божества и ги опишете!

3. Ранна история на българите
А) Теории за произхода и прародината
Б) Българското общество

4. Разселванията на българите
А) Българите в състава на Хунския военноплеменен съюз
Б) Панонските българи
В) Прикавказките българи

5. Стара Велика България
А) Управлението на кан Кубрат (ок. 635 - 650/665)
Б) Разпадане на Стара Велика България

Домашна работа: Издирете информация за границите на Стара Велика България!